BAHŞİLİ  KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
 
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları   
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
 15
2-
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,
3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 
30
3-
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
20
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 
4-
Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
-Sözleşme vb.
30
5-
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
7
6-
“Apostille” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Çankaya Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
1  GÜN
7-
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
   Dilekçe.
15
 
 
 
 
9-
 
 
7 GÜN
10-
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
7 GÜN
11-
 
 
 
   
Dilekçe 
Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma
30
    
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                        İkinci Müracaat Yeri
İsim: Ahmet TÜRKMEN                                                            İsim        :Zikri ŞAHİN  
       Unvan     :Yazı İşleri Müdürü                                                      Unvan    :  Bahşili Kaymakam
         Adres    :Bahşili Kaymakamlığı                                                   Adres     :  Bahşili Kaymakamlığı
                          Tel  :0318 366 14 80                                                                             Tel  :0318 366 14 80                            
Faks :0 318 366 11 12                                                               Faks :  0 318 366 1112
                                                  E-Posta :yazıisleri@bahsili.gov.tr                                                   E-Posta:  kaymakam@bahsili.gov.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAHŞİLİ KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
20  GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
      
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
     20 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI (KİRA,EV YAPIMI,ONARIMI)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
5-Konutun kendisine ait olduğuna dair belge.
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
20 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 20 GÜN (Sosyal Yardım  yardımının devamı için yapılan başvurularda
 
5
EĞİTİM YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 20 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
.
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
20 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
 
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
20 GÜN (Sağlık yardımının devamı için yapılan başvurularda
8
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 20 GÜN (Özürlü ihtiyaç  yardımının devamı için yapılan başvurularda
9
AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 20 GÜN (Afet Destek yardımının devamı için yapılan başvurularda
10
TERÖR ZARAR YARDIMI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Terör zararı tespit tutanağı
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 20 GÜN (Terör yardımının devamı için yapılan başvurularda
 
SAĞLIK YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4-Rapor,
 
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 20 GÜN (Sağlık yardımının devamı için yapılan başvurularda
11
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                      
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..
30 GÜN
12
PROJE DESTEKLERİ
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 1.  Gün
13
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROĞRAMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 20 GÜN (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımın  devamı için yapılan başvurularda başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 20 gün içinde karara bağlanır.
14
ENGELLİ AYLIĞI
(2022 Sayılı Yasa)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa
4-Özürlü raporu
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 20 GÜN (Engelli Aylığı devamı için yapılan başvurularda başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 20 gün içinde karara bağlanır.
15
ENGELLİ  YAKINI AYLIĞI
 (2022 sayılı yasa)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa
4-Özürlü raporu
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 20 GÜN (Engelli Aylığı yakını başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 20 gün içinde karara  bağlanır.
16
YAŞLI AYLIĞI
(2022 sayılı yasa)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
  20 GÜN (Yaşlılık Aylığı yardımının devamı için yapılan başvurularda başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 20 gün içinde karara bağlanır.
17
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 20 GÜN (Muhtaç Asker Ailesi Yardımı devamı için yapılan başvurularda başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 20 gün içinde karar bağlanır.
18
GENEL SAĞLIK SİGORTASI  TESTİ
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa
30 GÜN
 
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvuranlara  3294 sayılı kanunun 2 maddesinin  3’üncü  ve  4’üncü  fıkrası   göre işlem   yapılacaktır.Projeler için başvuru sahiplerinin daha önce projeden yararlanmaması ve kendisi,eşinin sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmama şartı aranacaktır.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
               İlk Müracaat Yeri          :                                                         İkinci Müracat yeri
                      İsim  :Senem UYAR                                                                 İsim :  Zikri ŞAHİN
                                         Unvan : Vakıf Müdürü                                                                Unvan :  Bahşili  Kaymakamı
                                                                  Adres  :Bahşili Kaymakamlığı Hükümet Konağı                        Adres : Bahşili Kayakamlığı Hükümet Konağı-
                           Tel.  :36614 81                                                                                     Tel.  :  36614 80
     Faks :3661481                                                                        Faks :  3661480
                                                                                                                                   e-Posta:vakif@bahsili.gov.tr                                                 e-Posta  : kaymakam@bahsili.gov.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   BAHŞİLİ KAYMAKAMLIĞI
                                                                                  Bahşili İlçe Emniyet Müdürlüğü /Polis Merkezi Amirliği
                                                                                                HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Yivsiz Tüfek Ruhsatname İşlemleri
Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe, Sağlık Kuruluşundan sağlık raporu, Vergi Dairesinden tüfek harç makbuzu ve vergi borcu olmadığına dair yazı,  eski ruhsat fotokopisi (yenileme için), 4 adet vesikalık fotoğraf, yarım kapak dosya
       Evrak tamamlandıktan sonra 1 saat
2
Havai fişek atma müracaatı
Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe, müracaat sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi, Ateşçiye ait Ateşleyici yeterlilik Belgesi, taahhütname ve tehlikeli madde zorunlu sorumluluk sigorta fotokopileri
Evrak tamamlandıktan sonra 1 saat
3
Yeşil Kart Araç sorgusu
Kimlik Bilgileri
        30 dk.
4
Şikâyette Bulunma
Kimlik Bilgileri
Aynı Gün
5
Düğün dilekçesi
Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe, kimlik bilgileri
15 dk.
6
Ölüm tahkikatı
Nüfus Müdürlüğü Yazısı, Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe, kimlik bilgileri
30 dk.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                                               İkinci Müracaat Yeri:
İsim                : Kadir AVCI                                                                                            İsim                          : Zikri Şahin
Unvan                        : İlçe Emniyet Müdürü                                                                                Unvan                      : Kaymakam
Adres             : Bahşili İlçe Emniyet Müdürlüğü                                                              Adres                        : Bahşili Kaymakamlığı
Tel                  : 03183662011                                                                                              Tel                            : 03183661785 
Faks               : 03183662015                                                                                             Faks                         : 03183661480 
 
 
 
BAHŞİLİ İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Umuma Açık  Eğlence ve Dinlenme Yerlerinin Ruhsatlandırılması
GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
11 Gün
2
Temel Eğitim Ödemeleri
ÖDEME EVRAKI VE EKLERİ
1 Gün
3
Okul Bakım ve Onarım Ödemeleri
ÖDEME EVRAKI VE EKLERİ
1 Gün
4
Köy Yardım Talepleri
İLGİLİNİN DİLEKÇESİ
1 Gün
5
 
 
 
6
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri: Bahşili ilçe özel idaresi                                                                 İkinci Müracaat Yeri: Bahşili Kaymakamlığı
İsim                    :  Ahmet ERSAYAR                                                                                     İsim                         :  Zikri ŞAHİN
Unvan                 :  İlçe Özel İdaresi Müdürü                                                              Unvan                      :  Kaymakam
 
 
 
 
 
 
T.C.
BAHŞİLİ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİNTAMAMLANMASÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1-
Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi
Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle Düzenlenmesi
1-Var ise başvuru sahibine ait sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri ve fotokopisi
2- Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için çalıştıkları kurum tarafından düzenlenmiş Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi
3- Fotoğraf (1 adet)
4- Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanının Yenileme veya Değiştirme Nedeniyle Düzenlenmesi
a) İbraz edilen Nüfus Cüzdanı MERNİS’de kayıtlı ise,
1- Yenilenecek veya değiştirilecek olan nüfus cüzdanı  
2- Fotoğraf (2 adet)
3- Var ise başvuru sahibine ait sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
b) İbraz edilen Nüfus Cüzdanı MERNİS’de kayıtlı değil ise,
1- Yenilenecek veya değiştirilecek nüfus cüzdanı
2- Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için çalıştıkları kurum tarafından düzenlenmiş Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi
3- Fotoğraf (1 adet)
AÇIKLAMALAR
1-Nüfus cüzdanı almaya ergin olanların kendileri veya resmi vekili; ergin olmayanların ise ana, baba, veli ya da vasileri yetkilidir.
2-Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı müracaatlarının yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne yapılması esastır.
3-Nüfus Cüzdanı Talep Belgesindeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılacak olan fotoğraf aynı olmalıdır. Nüfus cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılâp ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliğini kaybettiğinden kabul edilmez. Ayrıca, kişinin kendisi ve nüfus cüzdanı almak üzere ibraz edilen fotoğraf arasında kimlik doğrulamasına imkan vermeyecek derecede farklılıklar olmaması gerekmektedir.
4-Talep edilmediği sürece onbeş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgesine fotoğraf yapıştırılmaz.
5-Seri ve numarası okunamayan nüfus cüzdanı ibraz edilmesi veya ibraz edilen nüfus cüzdanının kişinin almış olduğu en son nüfus cüzdanı olmaması halinde kayıp cüzdan işlemi yapılır.
6-Nüfus cüzdanını kaybedenlere idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü ödenir.
7-Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus cüzdanının kaybedilmesi ve durumun belgelendirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.
8-Nüfus cüzdanının 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlıklarından alınıp satılan değerli kağıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez.
10 dakika
2-
Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi
1-Değiştirilecek veya yenilenecek olan uluslararası aile cüzdanı
2-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri ve fotokopisi
3-Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca ya da resmi kurumlarda çalışan personel için kurum yetkilisi tarafından düzenlenmiş Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi
4-Eşlere ait fotoğraf (1’er adet)
AÇIKLAMALAR
1-Düzenlenen uluslararası aile cüzdanı eşlerden birine veya resmi vekiline verilir.
2-Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesindeki fotoğraflar ile uluslararası aile cüzdanına yapıştırılacak olan fotoğraflar aynı olmalıdır. Fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliğini kaybettiğinden kabul edilmez. Ayrıca, İbraz edilen belgedeki fotoğraf ile kişinin kendisi ve nüfus cüzdanı almak üzere ibraz edilen fotoğraf arasında kimlik doğrulamasına imkan vermeyecek derecede farklılıklar olmaması gerekmektedir.
3-Uluslararası aile cüzdanını kaybedenlere idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü ödenir.
4- Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle uluslararası aile cüzdanının kaybedilmesi ve durumun belgelendirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.
5-Uluslararası aile cüzdanının 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlıklarından alınıp satılan değerli kağıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez.  
20 dakika
3-
Adres Beyanı İle İlgili İşlemler
a) Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında  (UAVT)  mevcut ve adreste başka kişilerin oturduğu görünmüyor ise;
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi belgelerinden biri
 
b) Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT)  mevcut ve adreste başka kişi veya kişilerin oturduğu görünüyorise,
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi belgelerinden biri.
2-Beyan edilen adrese ait, başvuru sahibi veya aile fertlerinden biri adına  elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter huzurunda imzalanmış kira sözleşmesi (kiracı ile ev sahibinin birlikte müracaatı halinde sözleşmenin noter huzurunda imzalanmış olması şartı aranmaz ), tapu kaydı gibi belgelerden biri
3-Akrabalık bağı bulunmayan kişi tarafından, daha önce beyan edilmiş adrese “birlikte oturma gerekçesiyle” yeni adres bildiriminde bulunulması halinde, ilgilinin adreste hali hazırda oturmakta olan kişi ile birlikte müracaatı
AÇIKLAMALAR
1-Adres beyanı için yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne müracaat esastır.
2-Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin bireyleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.
3-Yerleşim yeri adresine ilişkin değişikliklerin 20 iş günü içinde yerleşim yeri ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
4-Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü ödenir.
 5-Vekillik belgesi ile başvurularda; vekillik belgesinde kayıt yapılacak adres bilgisinin tam olarak belirtilmesi gerekir.
10 dakika
4-
Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi
 
ve
 
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Verilmesi
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
2-Dilekçe (Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi
AÇIKLAMALAR
1- Nüfus kayıt örneğini ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesini kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üstsoyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.
2-Altsoy, bir kimsenin çocuklarını ve torunlarını; üstsoy, bir kimsenin ana, baba, dede ve ninelerini ifade eder.
3-Vekillik belgesi ibraz edenler, ancak vekili bulunduğu kişilere ait nüfus kayıt örneğini alabilirler.
3 dakika
5-
Çok Dilli Belgelerin Düzenlenmesi
(Doğum Kayıt örneği,
Evlenme Kayıt Örneği,
Ölüm Kayıt Örneği,
Evlenme Ehliyet Belgesi)
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri.
2-Dilekçe ( Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)
3-Evlenme Ehliyet Belgesi talep eden kişinin evleneceği yabancı uyruklu kişiye ait kimlik bilgileri.
4-Vekillik belgesi ile yapılan müracaatlarda vekillik belgesinin aslı ve fotokopisi ile vekilin kimliği ve fotokopisi.
10 dakika
6-
Doğum Tescili
a) Evlilik İçi Doğum
    1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
     2-Doğum raporu (Var ise)
 b) Evlilik Dışı Doğum
 
    1-Annenin kimliğiyle şahsen başvurusu
    2-Doğum Raporu (Var ise)
AÇIKLAMALAR
1-Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve onsekiz yaşından küçük (216 ay) çocukların bildirimi yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur. Doğuma ait resmi belge ibraz edilmesi halinde yaş tespitine gerek kalmaz.
2-Doğum bildirimi; ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından doğumu gösteren resmi belgeye veya sözlü beyana dayalı olarak yapılabilir. Evlilik dışında doğmuş olan çocuk için ana, ananın küçük, kısıtlı veya ölmüş olması ya da velayetin kendisinden alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımları tarafından ve ya velayetin babaya verilmesi halinde baba tarafından yapılır.
3-Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ile müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.
4-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve babanın kimlikleriyle birlikte müracaatları gerekir.
5-Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
6-Doğum olayının yasal süresi (30 gün) içinde bildirilmemesi halinde idari para cezası uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezanın ¾’ü ödenir.
 
 
15 dakika
7-
Tanıma
 
1-Başvuru sahibi babaya ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı, belgelerinden biri
2-Doğum raporu (Var ise)
3-Annenin kimlik bilgileri (çocuk nüfus aile kütüklerine kayıtlı ise çocuğun da kimlik bilgileri)
AÇIKLAMA
Yabancı kadından doğan çocukların tanınmasında; kadının çocuğun doğduğu tarihteki medeni halini gösterir, yabancı resmi makamlarca verilmiş, usulüne uygun olarak tasdik edilmiş belgenin aslı gerekmektedir.
15 dakika
8-
Saklı Nüfus Başvuru İşlemleri
1-Şahsen başvuru
20 dakika
9-
Evlilik Soyadı İle Birlikte Kızlık Soyadını Kullanma Talebi
 
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
2-Form Dilekçe (Nüfus Müdürlüğünden temin edilecek)
10 dakika
10-
Din Hanesinin Boş Bırakılması, Değiştirilmesi
 
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
2-Dilekçe
AÇIKLAMA
18 yaşından küçük çocukların din hanesi ile ilgili işlemlerde anne ve babanın birlikte müracaatı gerekmektedir.
10 dakika
11-
Göçmen Olarak Veya Yetkili Makam Kararı İle Türk Vatandaşlığını Kazananların Aile Kayıtlarının Birleştirilmesi
1-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, memur cüzdanı, basın kartı, avukat kimlik kartı belgelerinden biri
2-Dilekçe
3-Aynı aileden olduklarını ispatlayan, kendi ülkelerinden getirecekleri, usulüne uygun olarak onaylanmış aile kaydı. Aynı aileden olduklarını Aile Kaydı ile ispat edemeyenler için mahkemeden tespit kararı
15 dakika
12-
Bilgi Edinme BaşvurularınınCevaplandırılması
1-Bilgi Edinme Başvuru Formu veya Dilekçe
15-30 İş günü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NOT: Hizmetin tamamlanma süresi, sırası gelen başvuru sahibinin işleminin başlatılmasından tamamlanmasına kadar geçen süredir.
         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 
İlk Müracaat Yeri  
Bahşili İlçe Nüfus Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Karşıyaka Kaymakamı
İsim   
Doğan KAYA
İsim
Zikri ŞAHİN
Unvan  
Nüfus Müdürü
Unvan
Kaymakam
Adres
Bahşili  İlçe Nüfus Müdürlüğü
Adres
Bahşili Kaymakamlığı
Telefon   
0318 366 11 07
Telefon
0318 3661480
 
Faks  
0318 366 11 07
Faks 
0 318 366 14 80
E-Posta
E-Posta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 BAHŞİLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
 HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi
1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı
 Başvuru: 15 Dk. (*)
 İşlem:   30 Dk.     (**)
2
Satış
1-Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  2- Gerçek kişilerde fotoğraf , 3-İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi (cebri icra yolu ile satılmış ise ) 4- Mahkeme müzekkeresi (ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satılmış ise ) 5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası 6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge  
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
3
İpotek
1- Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tam edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri 2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  3- Gerçek kişilerde fotoğraf  4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası
Başvuru: 15 Dk. (  *)
İşlem: 2 Saat     (**)
4
Terkin işlemleri (ipotek)
1- Kamu tüzel kişileri,bankalar ve finans kurumları lehine tesis edilmiş ipotekler o banka veya finans kurumunun terkin için yazdığı yazı ve temsil belgesi  2- Diğerlerinde lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 30 Dk.     (**)
5
Mirasın İntikali
1- Taşınmaz mal sahibi murise ait Sulh Hukuk Mahkemesinden veya noterden alınmış mirasçılık belgesi 2- İlgili vergi dairesinden alınmış veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir belge (İntikal esnasında ibraz edilmemiş ise devir ve temlik gerektirir herhangi bir akitle birlikte ve  üzerinde herhangi bir ayni hak tesisinde ibraz edilmek zorundadır)  3- Mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  4- Gerçek kişilerde fotoğraf  5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
6
Kat irtifakı Tesisi
1- 634 s. KMK 12/a maddesi gereğince yetkili makamca onaylı mimari proje (Toplu yapılarda Ana gayrimenkulde, yapıların onaylı yapı ruhsatı eki mimarî projesine uygun olarak, imar plânı hükümlerine ve parselasyon plânlarına uygun olarak hazırlanmış vaziyet plânı aranır) 2- Kat irtifakını kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı. 3- Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  4- Gerçek kişilerde fotoğraf 
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (****)
7
Cins Tashihi
1- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi  2- Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni verileceği nedenle cinsinin tashih edilmesine dair Belediye/Valilik yazısı. Tarımsal değişikliklerde Tarım Müdürlüğünce düzenlenmiş rapor ve yazı. Köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenlerin konut hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapacakları yapılar için muhtarlıktan alınan izin belgesi  3- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde ilgili vergi dairesinden 492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesine göre harcın tahsil edildiğine dair belge  4- Diğer tashihlerde emlak vergisine esas değeri gösterir ilgili belediyeden alınmış belge    5 -Taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  6- Gerçek kişilerde fotoğraf  7- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde zorunlu deprem sigortası
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
8
Kamulaştırma
1- Onaylı kamu yararı kararı  2-  İdarenin kamulaştırmaya ilişkin yazıları  3- Kısmi kamulaştırmalarda Kadastro Müdürlüğü'nce düzenleşmiş tescil bildirimi 4- Yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
9
Düzeltme
1-Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber 2- Varsa düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği 3- Yüzölçümü düzeltmelerinde Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi ve tapu sicil müdürlüğüne hitaben yazılmış yazı 4- Taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası 
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
10
Ayırma (İfraz)
1- Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler 2- Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya il özel idaresinin olumlu kararı  3- Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası 6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
11
Kooperatiflerde Ferdileşme
 1- Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 2- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası 3- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge 
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 4 Saat  (****)
12
Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş
07/07/2009 tarih ve 5912 sayılı Kanundan önce yapılan binalar için:  1- Binanın yapı kullanma izin belgesi (Tekli yapılarda ana yapının tüm bağımsız bölümlerine ait yapı kullanma izin belgesi/Toplu yapılarda blok bazındaki taleplerde, ilgili bloğun tüm bağımsız bölümlerinin yapı kullanma izin belgesi aranır.) 2-Kat maliklerinden biri tarafından kadastro müdürlüğünce düzenlenecek cins değişikliği beyannamesi alınması üzerine tapu müdürlüğünce resen tescil edilir.
07/07/2009 tarih ve 5912 sayılı Kanundan sonra yapılan binalar için: Binanın yapı kullanma izin belgesine ekli binanın ve eklentilerinin mevzuata uygun ölçüldüğünü gösterir röperli krokinin, kat maliklerden birinin veya belediyenin talebi üzerine kadastro müdürlüğünce cins değişikliği beyannamesinin düzenlenmesi üzerine tapu müdürlüğünce resen tescil edilir.
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
13
Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi
Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın malikinin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde belirtilen hisseleri oranında mirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işleminde mirasçıların adlarına tescil işlemidir.
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 4 Saat     (**)
14
Birleştirme (Tevhit)
1- Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu  2- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il özel idaresinin kararı  3-Birleştirilmesi istenen taşınmaz mallarının sahiplerine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 4 Saat  (***)
15
Şerhler Sütununda Belirtme
Tapu Sicil Tüzüğü  Md.: 54, 55,56,57 de belirtilen belgeler.
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
  İşlem: 2 Saat     (**)
16
Kat Mülkiyeti Tesisi
1- Kadastro Müdürlüğünden alınacak cins değişikliği beyannamesi,  2- Taşınmazın maliki veya bütün paydaşlarının talebi, 3- Taşınmaz maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi, 4- Kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı, 5- Taşınmaz maliki veya maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin TST’nce belirlenmiş olan kimlik belgeleri ( nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimlik belgesi) ve tüzelkişi ise yetki belgesi, 6- Zorunlu deprem sigortası poliçesi (DASK), 7-Cins değişikliğinden dolayı vergi dairesinden alınacak ilişik kesme yazısı (492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 4 sayılı Tarifenin 13/a maddesi).
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (****)
17
Beyanlar Sütununda Belirtme
Tapu Sicil Tüzüğü  Md.: 60, 61, 62, 63, 64 de belirtilen belgeler.
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
18
Tahsis İşlemleri
1- İlgili kurumun resmi yazısı ve varsa tahsis cetveli, 2, Gerçek kişilerde lehtarın kimlik bilgilerini gösterir bilgi veya belge.
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
19
Trampa
1-Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 2- Gerçek kişilerde fotoğraf.  3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.  4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge 
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat  (***)
20
Taksim (Paylaşma)
1- Varsa noterden düzenlenmiş veya el yazılı sözleşme (Mirasın taksiminde) 2- Hissedarların veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  (Mirasın taksiminde; Noterde düzenlenmiş veya el yazılı sözleşmedeki imzaların noterde onaylanması halinde sadece adına tescil edilecek iştirakçinin talebi yeterlidir.) 3- Gerçek kişilerde fotoğraf 4- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.  5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge  
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (***)
21
Aile Konut Şerhi
1- Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge.  2 -  Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı.  3- Gereken hallerde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünce veya muhtarlıkça tespit edilmesi 4- İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya pasaportu 5-Malik olmayan eşin talebi ile aile konutu şerhi işlenmesi için mahkeme kararı gerekmektedir.
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat   
22
Bağış
1- Bağışlayan ve bağışlananın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,  2- Gerçek kişilerde fotoğraf, 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası, 4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
23
Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi
1- Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterde düzenlenmiş ise tescili içerir sözleşme,  2- Taşınmaz sahiplerinin ve bakım borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi. 3- Gerçek kişilerde fotoğraf, 4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası , 5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge 
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 4 Saat     (**)
24
Kira Sözleşmesinin Şerhi
1- Kira sözleşmesi,  2- Noterde düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer hallerde malikin veya temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu, temsil belgesi, 3- Gerçek kişilerde fotoğraf
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
25
Kat İrtifakının Sona Ermesi
1- Kat irtifakının terkini için tüm maliklerin talebi,   2-  Kat malikinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,  3- Gerçek kişilerde fotoğraf
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (****)
26
İntifa Hakkı Tesisi
1- Taşınmaz malın sahiplerinin ve intifa hakkı lehtarının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,  2- Gerçek kişilerde fotoğraf, 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası, 4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
27
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi
1- Noterde düzenlenmiş sözleşme,  2- Taşınmaz malın sahibine veya lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,  3- Gerçek kişilerde fotoğraf,  4 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge  
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
28
İrtifak Hakkı
1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il özel idaresi kararı  2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi, 3- Taşınmaz malın sahibine ve lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi , 4- Gerçek kişilerde fotoğraf , 5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası, 6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (****)
29
Kat Karşılığı Temlik
1-Noterden düzenlenmiş sözleşme, 2- Taşınmaz sahibi ve sözleşme gereği devralanın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi , 3- Gerçek kişilerde fotoğraf,  4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 
 
 
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
30
Geçit Hakkı Tesisi
1- Belediye veya il encümen kararı,  2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi, 3- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf, 5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası  6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (****)
31
Vasiyetnamenin Tenfizi İşlemi
1- Mahkemeden alınmış tenfiz kararı ve tescile yönelik yazı  2- Vasiyetnamenin onaylı bir örneği  3 - Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  4- Gerçek kişilerde fotoğraf  5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası  6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
32
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi
1- Ana yapının yok olması veya harap olması halinde yetkili merci tarafından belgelenmesi (Deprem veya heyelan gibi doğal afet vs.) 2- Harap ve yok olması halinde kat maliklerden birinin diğer hallerde tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 3- Gerçek kişilerde fotoğraf
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (****)
33
Eklentinin Yazımı (Teferruat)
1- Elenti listesi 2- Taşınmaz sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
34
Yönetim Planının Değiştirilmesi
634 s.KMK m.28’e ilişkin taleplerde; 1- Kat maliklerinin beşte dördü tarafından imzalanmış yönetim planı,  2- Yöneticinin  nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat  (****)
35
Üst Hakkı Tesisi (İnşaat Hakkı)
1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı  2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  3- Gerçek kişilerde fotoğraf  4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası 5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge  6 - Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (****)
36
Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil
1- Ticaret mahkemesince tayin olunan değeri gösterir karar (Bilirkişi raporu) 2-  Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil  belgesinde taşınmazın ayni sermaye olarak tescil edildiğinin belirtilmesi, 3- Ayni sermaye olarak adına tescil edilecek ticaret şirketinin yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,4- Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde ayni sermayenin tescil edildiği belirtilmemiş ise taşınmaz sahibinin  veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,  5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası  6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
37
Finansal Kiralama (Leasing) sözleşmesi belirmesi
1- Noterde düzenlenmiş sözleşme, 2- Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  3- Gerçek kişilerde fotoğraf
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
38
Kat Mülkiyeti Kurulu Taşınmazlarda Kat İlavesi
1- Değişikliği gösterir yetkili makamca onaylı  mimari proje,  2- Arsa payları değişikliklerini de kapsayan Noterden düzenlenmiş liste, 3- Tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (****)
39
Devre Mülk Hakkı Tesisi
1- Devre Mülk Sözleşmesi  2- Taşınmaz malın sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası 
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (****)
40
Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili
1- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 2- Gerçek kişilerde fotoğraf, 3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası 4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 8 Saat  (***)
41
Vakfa Özgülenen Malların Tescili
1- Vakfın tesciline dair kesinleşmiş mahkeme kararı, 2-  Taşınmaz malın vakıf adına tesciline dair mahkemenin bildirimi
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
42
Sözleşmeden Doğan; Şufa (Ön Alım), İştifa (Alım), Vefa (Geri Alım) Hakkı Şerhi
1- Noterden düzenlenmiş sözleşme, 2- Şerh yetkisine sahip lehtar veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  3- Gerçek kişilerde fotoğraf
 Başvuru: 15 Dk. (  *)
 İşlem: 2 Saat     (**)
 
(*) Evrakların eksiksiz teslimi, incelenmesini takiben kendinden önce başvuru olması halinde randevu verilmesi için geçen zaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (**) Bir taşınmaza ait işlemin; randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman                                                                                                                                                                                                           (***) İki taşınmaza ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman                                                                                                                                                                 (****) Toplu yapı haricindeki binalara ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman
  
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine  ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
İlk Müracaat Yeri      :   İsim                            :   Unvan                        :   Adres                         :
Tel.                            :   Faks                           :       e-Posta                       :
 
Tapu  Müdürlüğü
Elvan KÜTÜKÇÜ
Tapu Müdürü
Bahşili Hükümet Konağı Hüseyinonbaşı Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad. No:1 …
0 318 280 10 06 07
0318 366 11 40
 
 
İkinci Müracaat Yeri   : Bölge Müdürlüğü
İsim                              :Faruk DÖNMEZ ……………………
Unvan                          : Bölge Müdürü
Adres                           :…………………………………………………………………...
Tel.                               :……………………
Faks                              :……………………
e-Posta                          :……………………
 
           
 
 
 
 
 
 
 
BAHŞİLİ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI HİZMETLERİ
1
Özel Yurt Açma Taleplerinin Alınması
 1. Müracaat dilekçesi
 2. Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise;
 • Şirket ve benzerleri için Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya kurumca tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi
 • Diğer özel hukuk tüzel kişileri için yönetim kurulu veya yetkili organının kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği ve kurucu temsilcisinin adli sicil beyanı
 • Özel hukuk tüzel kişiliğinin tüzük, kuruluş senedi veya sözleşmesinde yurt açmaya ilişkin hükmün bulunması ile buna ilişkin belge
 1. Kurucu gerçek kişi ise;
 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile rüşvet, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, ırza yönelik suç, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığına dair adli sicil beyanı
 1. Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan
 2. Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kiracı olduğuna dair beyan
 3. Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair beyan
 4. Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alman muvafakat belgesi
 5. Yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge
 6. Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan alınan belge
 7. Yetkili kuruluştan alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge
 8. Yetkili kuruluştan alınan, yapı kullanma izni belgesi
 9. Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı
 10. Yetkili kuruluştan alınan, binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor
35 GÜN
2
Özel Yurdu Devredilmesine İlişkin Talebin Alınması
 1. Kurucu temsilcisinin dilekçesi
 2. Noter tarafından düzenlenen devir veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 3. Devir işlemlerinde, Bakanlıkça ve mülki idari amirlerince yapılmış denetimler sonucunda tespit edilmiş herhangi bir eksikliğin bulunmadığını veya eksikliklerin giderildiğini gösteren rapor (kurucusu özel hukuk tüzel kişisi olan yurtlar için ayrıca yönetim kurulu karararı esas alınır.)
 4. Yeni kurucuya ait Adli sicil beyanı
 5. Kira sözleşmesi
 6. Tüzel kişi ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan Ana Sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
 7. Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
 8. Kurucuya ait iki adet renkli vesikalık fotoğraf
 9. Adli sicil beyanı
 10. Diploma
35 GÜN
3
Özel Öğrenci Yurtlarının Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Talebiyle Öğretime Ara Vermesi
 1. Kurucu temsilcisinin dilekçesi
 2. Yönetim kurulu kararı
 3. Tüm personele duyuru yazısı
 4. Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
30 GÜN
4
Özel Yurtlarda Öğretime Ara Verme İzninin İptali ile İlgili Başvuruların Alınması
 1. Kurucu temsilcisinin dilekçesi
 2. Yönetim kurulu kararı
 3. Tüm personele duyuru yazısı
 4. Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı
10 GÜN
5
Özel Yurtlarının İsim Değişikliği Taleplerinin Alınması
 1. Kurucu temsilcisinin dilekçesi
 2. Yönetim kurulu kararı
 3. Eğitim Müfettişleri raporu
20 GÜN
6
Özel Yurtların Kurum Nakil Taleplerinin Alınması
 1. T.C. Kimlik Numarası
 2. Kurucu temsilcisinin dilekçesi
 3. Kira sözleşmesi veya Tapu örneği
 4. Yerleşim planı
 5. Sağlık müdürlüğü raporu
 6. Bayındırlık müdürlüğü raporu
 7. İtfaiye müdürlüğü raporu
 8. Eğitim Müfettişleri raporu
 9. Kurucuya ait iki adet renkli vesikalık fotoğraf
 10. Adli sicil beyanı
 11. İkametgâh Beyanı
 12. Diploma Fotokopisi
35 GÜN
7
Özel Yurt Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliği Taleplerin Alınması
 1. Kurucu Değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
 2. Kurucu Temsilcisi değişikliğine ait Yönetim Kurulu Kararı
 3. Adli sicil beyanı
 4. 2 adet renkli vesikalık fotoğraf
 5. Diploma/ geçici mezuniyet belgesi
15 GÜN
8
Özel Yurt Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliğine İlişkin Taleplerin Alınması
 1. Kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
 2. Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı
 3. Bir adet eski yerleşim planı
 4. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün inceleme raporu
45 GÜN
9
Özel Yurtlara Personel Görevlendirme Taleplerin Alınması
 1. T.C. Kimlik Numarası
 2. Diploma Fotokopisi
 3. Sağlık Raporu
 4. Adli sicil beyanı
 5. İş sözleşmesi
 6. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta belgesi
6 GÜN
10
Özel Yurtlara Yönetici Görevlendirme Taleplerin Alınması
 1. T.C. Kimlik Numarası
 2. Diploma Fotokopisi
 3. Sağlık Raporu
 4. Adli sicil beyanı
 5. İş sözleşmesi
 6. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
 7. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta belgesi
10 GÜN
11
Özel Öğretim Kurum Açılışı
      1-EK-1 Başvuru müracaat matbu dilekçesi.
      2-Sabıka beyanı
      3-Nüf.Cüzdan Fot.
      4-Bina Tapu-Kira Kontratı 4 Nüsha Yerleşim Planı.
      5-Müdür Dosyası                                                                   
      6-1/3 Oranında Kadrolu Öğretmen Dosyası.(Zorunlu Personel)                                                                        
     7-Şit.ise ana sözleşme Kur. Temsil. Kararı. Noterce onaylanmış
 
Onay Alınmak Üzere 3 gün içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gönderilir
12
Özel Öğretim Kurumlarına Yönetici atamasının yapılması
     1-Dilekçe                                                                              
     2-İş Sözleşmesi                                                                     
     3-Diploma                                                                               
     4-Hizmet Cetveli-Adaylık bel.                                                  
     5-Sabıka Beyanı                                                                       
     6-Sağlık Raporu                                                                        
     7-Nüfus Cüzdan Fot.                                                                
     8-Varsa Sertifikaları.                                                                   
     9-İstifa Onayı        
Onay Alınmak Üzere 3 gün içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gönderilir
13
İstifa
İşten ayrılma
İşe son verme işlemleri
1-Kurum üst yazı
2-Dilekçe
3- Soruşturma sonucu gelen soruşturma Raporu
Onay Alınmak Üzere 3 gün içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gönderilir
14
Özel Öğretim Kurumunun Devri Kurucu veya Kurucu Temsilcisi değişikliği
1- Dilekçe
2- Noterlikçe yapılmış Devir Satış Sözleşmesi.
3-Yönetim Kurulu Kararı
Onay Alınmak Üzere 3 gün içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gönderilir
15
Özel Öğretim Kurumlarının dönüşümü.
1- Dilekçe                                                                 
2-Müfettişlerce düzenlenecek olan rapor sonucu.                   
3-T.T.K.Başkanlığınca Onaylanmış Müfredat Programı.            
4-Müdür ve 1/3 Oranında eğitim personel dosyası.                      
Onay Alınmak Üzere 3 gün içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gönderilir
 
16
 
Özel Öğretim Kurum Kapatılması
1- Dilekçe                                                                           
2-Müfettişlerce düzenlenecek olan rapor sonucu.                         
Onay Alınmak Üzere 3 gün içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gönderilir
TEMEL EĞİTİM-ORTAÖĞRETİM-MESLEKİ EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
1
Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
(Diploma Kayıt Örneği) isteğinin alınması
 1. Dilekçe
 2. Nüfus cüzdanı örneği
5 İŞ GÜNÜ
2
Müsamereler, Yarışmalarla İlgili İşlemlerin Yapılması
 1. Sergilenecek tiyatro eserinin tam metni
 2. Tiyatronun (Oyunu sergileyecek kişi veya grubun) vergi mükellefi olduğuna dair belge (Vergi levhası fotokopisi)
 3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben dilekçe (Oyunun izni için, oyunun oynanacağı okul türünü belirten, adres ve telefon yazılı)
 4. Oyun yazarından alınacak noter tasdikli oyunun oynama izni (Telif )
 5. Sinema filmleri ve animasyon filmler için yapımcı firma ile gösterimi yapacak firma ile arasındaki sözleşme
 6. Oyunun kayıt yapıldığı (Sahnede oynandığı şekli ile)
 7. Bir önceki oynanan oyunla ilgili Okul Aile Birliği Makbuzu
8-
 1. Oyuncuların özgeçmişi
 2. Oyuncuların adli sicil beyanı
 3. Sergilenecek oyun CD
10 GÜN
3
Yurt Dışında Öğrenim Gören Ortaöğretim Öğrencilerinin Denkliğinin Yapılması
 1. Başvuru Formu
 2. Ortaöğretim kurumlarına alınacaklardan, yurtdışındaki öğrenim gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgelerinin noter onaylı örnekleri
 3. Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, yurtdışında öğrenim gördükleri öğretim kurumlarından aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile diploma veya diploma almaya hak kazandığına dair belgelerin noter onaylı örnekleri
 4. Türkçe Tercümeleri (Almanca, İngilizce ve Fransızca Hariç)
 5. T.C. Kimlik Numarası
 6. Yabancı uyruklu ise, öğrenim vizesi veya oturma izni
 7. Öğrenim gördükleri sıradaki pasaportun giriş-çıkış tarihlerinin noter onaylı örneği
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5 İŞ GÜNÜ
4
Yurt Dışında Öğrenim Gören İlköğretim Öğrencilerinin Denkliğinin Yapılması
 1. Başvuru formu
 2. İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurtdışındaki öğrenim gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi
 3. Türkçe Tercümeleri (Almanca, İngilizce ve Fransızca Hariç)
 4. T.C. Kimlik Numarası
 5. Yabancı uyruklu ise, öğrenim vizesi veya oturma izni
 6. Öğrenim gördükleri sıradaki pasaportun giriş-çıkış tarihlerinin noter onaylı örneği
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5 İŞ GÜNÜ
İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
1
Personel Alımı
(Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru İşlemlerinin Yapılması)
 1. Elektronik başvuru formu
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan)
 3. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi
 4. Diploma denklik belgesi (Yurt dışı okullarından mezun olanlardan)
 5. Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji dersi aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)
 6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir.(Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir)
 7. Askerlik durum beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı
10 Gün
2
Öğretmenliğe Atanacakların Kurumlararası Atama Başvurularının Alınması
 1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı görülerek alınacak fotokopisi
 2. Öğretmenlik Formasyon Belgesinin aslının beyanı, fotokopisi (Eğitim Fakültesi Mezunu olanlar hariç)
 3. Muvafakat Belgesi (farklı kurumdan geçiş yapanlar)
 4. Hizmet belgesi
1 İŞ GÜNÜ
3
Öğretmenliğe Atanacakların Açıktan Atama Başvurularının Alınması
 1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı görülerek alınacak fotokopisi
 2. En son atandığı yere ait atama kararnamesi
 3. Hizmet belgesi
1 İŞ GÜNÜ
4
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Korunan Çocukların İstihdam Edilmesi
 1. Nüfus cüzdanı aslı
 2. Adli sicil beyanı
 3. Sağlık durumu beyanı
 4. Askerlik durum belgesi
 5. Öğrenim durum belgesi fotokopisi
 6. 3 Adet vesikalık fotoğraf
1 İŞ GÜNÜ
5
Engelli Personelin Göreve Başlatılması
 1. Nüfus cüzdanı aslı
 2. Adli sicil beyanı
 3. Sağlık kurulu raporu
 4. Öğrenim durum belgesi fotokopisi
 5. 3 Adet vesikalık fotoğraf
 
6
Şehit ve Gazi Malul Yakınlarının Göreve Başlatılması
 1. Nüfus cüzdanı aslı
 2. Adli sicil beyanı
1 İŞ GÜNÜ
7
Görevlendirmeler
(Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemlerinin yapılması)
 1. Dilekçe
 2. Mezuniyet belgesi fotokopisi
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi
       4-Adli sicil beyanı
       5-Sağlık kurulu raporu
       6-KPSS belgesi
9 AY
8
Müdürlüğümüz ve Bağlı Bulunan Okul/Kurumlardan Emekli Olan Personele Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport İçin Emeklilik Bilgileri ile Kadro Derecesini Gösterir Belgenin Verilmesi
 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdanının Aslı
 3. Emekli Tanıtım Kartının Aslı
1 İŞ GÜNÜ
9
Müdürlüğümüz ve Bağlı Bulunan Okul/Kurumlardan Yeşil Pasaport Almaya Hak Kazanan Vefat Etmiş Personelin Eşine Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport İçin Emeklilik Bilgileri ile Kadro Derecesini Gösterir Belgenin Verilmesi
 1. Dilekçe
 2. Dul ve yetim kartı
 3. Aile kayıt örneği
1 İŞ GÜNÜ
10
İl Dışı Okul/Kurumlardan Emekli Olan Personele Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport İçin Emeklilik Bilgileri ile Kadro Derecesini Gösterir Belgenin Verilmesi
 1. Dilekçe
 2. Nüfus cüzdanının Aslı
 3. Emekli Tanıtım Kartının Aslı
15 GÜN
11
İl Dışı Okul/Kurumlardan Yeşil Pasaport Almaya Hak Kazanan Vefat Etmiş Personelin Eşine Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport İçin Emeklilik Bilgileri ile Kadro Derecesini Gösterir Belgenin Verilmesi
 1. Dilekçe
 2. Nüfus cüzdanı aslı
 3. Dul ve yetim kartı
 4. Aile kayıt örneği
15 GÜN
DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
1
Arşivden Yararlanma
 1. Dilekçe
 2. Nüfus cüzdan örneği
1 İŞ GÜNÜ
2
Taşımalı Ödeme İşlemleri (Taşıma ve Yemek)
         1-Okullardan Taşıma ve Yemek Puantaj Listesi (Aylık)
         2-Fatura
1 Saat   (Ödenek Geldiği takdirde)
  3
Personel Ödemeleri
        Kurum personeline gerekli maaş, ek ders , yolluk ödemelerinin yapılması
7 GÜN
4
 
 
Personel İcra yazısı
        1-Mahkemelerden gelen icra yazıları Muhasebe Birimine verilir
        2-İlgili Hizmet bürosuna verilir
        3-Süresi içerisinde gerekli yazışmalar yapılır
                                                                 Hizmet birimine gelen yazılar en fazla 5 gün içerisinde gerekli yazışmalarıyapılır.
5
İlama Bağlı Borçların Ödenmesi
       1-Dilekçe 
       2-Mahkeme ilamı
       3-Serbest meslek makbuzu
       4-Banka Hesap Bilgileri
       5-T.C Kimlik No
       6-Adres ve İletişim Bilgileri
      7-İcra Hesap Özeti
Hizmet birimine gelen yazılar en fazla 7 gün içerisinde gerekli yazışmaları yapılır.
6
Bilgisayarlı Eğitime Destek Projesi Kapsamında KDV İstisna Belgesinin Verilmesi
 1. Nüfus cüzdanı aslı
 2. Vergi dairesi ve vergi numarasının beyanı
15 DAKİKA
7
Özel öğretim okulları teşşviklerin ödenmesi
       1-Öğrencilere ait faturalar
       2-KDV tevkifat Listesi
 
İNŞAAT VE EMLAK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
1
Halk Katkılarına Ait İşlemler
 1. Dilekçe
 2. Arsa/arazi veya okula ilişkin bilgi ve belgeleri
1 Saat
2
Okul ve Kurum Yapımı İçin Arsa Temini
Dilekçe
1 Saat
 
Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
:
Bahşili Kaymakamlığı
İsim
:
Muhammet Bahadır DÜLGER
İsim
:
Zikri ŞAHİN
Unvan
:
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Unvan
:
Kaymakam
Adres
:
Hüseyin Onbaşı Mah.Hükümet Konağı BAHŞİLİ
Adres
:
Bahşili Kaymakamlığı
Tel
:
0 318 36614 89
Tel
:
0 318 366 14 80
Faks
:
0 318366 14 91
Faks
:
 0 318 366 14 81
E-Posta
:
http://bahsili.meb.gov.tr/
E-Posta
:
 
 
 
 
BAHŞİLİ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ
( EN GEÇ SÜRE )
 
 
1
ALAN BAZLI DESTEKLEMELER
 
 
ÇKS-Tarım Bilgi Sistemi Kapsamında
 • Başvuru Dilekçesi
 • Forum C
 • Onaylı Tapu Bilgileri ( İlk Müracaatta)
 • Çiftçi Belgesi ( Ziraat Odası Tarafından Temin Verilir)
 
 
1 Saat
Mazot Gübre Desteklemesi
 
 
2
Sertifikalı Tohum Desteklemesi
 1. Sertifikalı Tohum – Fidan Alındı Faturası
 2. Tohumla -  Fidan ile İlgili Sertifika
 3. Sertifikalı Tohum – Fidan Kullanım Talep Formu
2 Saat
Sertifikalı Fidan Desteklemesi
1 Gün
 
 
3
Yem Bitkisi Desteklemesi
 • Müracaat Formu
 • Taahhütname
1 Saat
 
4
 
Fark Ödeme Desteklemesi
 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Satış Faturası
 3. Çiftçi Kayıt Sistem Belgesi
 
1 Saat
 
5
 
Örtü Altı Kayıt Etme ve Belge Verme (Sera )
 1. Dilekçe
 2. Kayıt Forum  ( İlçe Müdürlüğünce Temin edilir)
 3. Tapu Onaylı Tapu Bilgileri ( İlk Müracaatta)
 
1 Gün
6
Zirai Mücadele ve Teknik Yardım Talepleri
 
 1. Çiftçi Müracaatı
1 Gün
 
7
 
Gelir Hesaplaması
 1. Dilekçe
 2. Tapu Kayıtı
 3. Nüfus Kayıtı
 
1 Gün
8
 
Hayvan Alış ve Satışlarında Pasaport Düzenlenmesi
 
 1. Çiftçi Müracaatı
1 Gün
9
VETKA – AKS SİSTEMİ
 
Arıcılık Kayıt ve oluşturulması ve Belge Verilmesi
 
 1. Çiftçi Müracaatı
1 Gün
10
Hayvan Hastalıkları Mücadele ve Küpeleme Müracaatı
 
1-  Çiftçi Müracaaatı
1 Gün
11
Hayvan Sevkleri
 
 1. Çiftçi Müracaatı
1 Saat
12
Koyun – Keçi Nakil Belgesi
 
 1. Çiftçi Müracaatı
1 Saat
13
Hayvan İşletme Tescil Belgesi ve Listesi
 
 1. Çiftçi Müracaatı
1 Saat
14
Sun’i Tohumlama Desteği Müracaatı
 1. Çiftçi Müracaatı
1 Saat
           
İlk Müracaat Yeri                                                                                                               İkinci Müracaat Yeri
İsmi     : Ahmet TUGAY                                                                                                   İsmi     : Zikri ŞAHİN
Unvanı            : İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü                                                               Unvanı: Kaymakam
Adres  : Bahşili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğ                                                Adres  : Bahşili Kaymakamlığı
Telefon: 0-318 3661487                                                                                                       Telefon : 0-318-3661480
Faks    : 0-318 3661533                                                                                                       Faks    : 0-318 3661480         
E-Posta : kirikkale.bahsili@tarimnet.gov.tr                                                                         E-Posta : kaymakam@hotmail.com
E-Posta : emet1973@hotmail.com